چگونه می توانید موسسه را در رسیدن به اهداف یاری کنید

 

 • مؤسسه را به دوستان خود معرفی كنيد
 • مؤسسه را در عضوگيري ياري كنيد
 • یک داوطلب برای مؤسسه شوید

 

آن چه به عنوان يك داوطلب مؤسسه می توانید انجام دهید:

 •  در شرکت کردن مؤسسه و برپایی غرفه در نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط با اهداف مؤسسه ما را یاری کنید. بدین صورت که:
 • نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط با اهداف را به مؤسسه اطلاع دهید
 • در برپایی غرفه همکاری کنید:
 • در غرفه حضوریابید و در معرفی مؤسسه به بازدید کنندگان ما را یاری کنید
 • امکانات چیدمان غرفه را فراهم کنید.
 • در ترجمه مطالب از سایر زبان ها به فارسی و از فارسی به اساير زبان ها با ما همکاری کنید.
 • ترجمه فیلم های علمی- زیست محیطی به ویژه در بخش کودکان و نوجوانان به فارسی
 • ترجمه مقالات و متون مورد نیاز مؤسسه به فارسی از زبان های:
 • انگلیسی
 • اسپانیایی
 • آلمانی
 • عربي
 • ترجمه مطالب و فعاليت هاي مؤسسه به ساير زبان ها ي فوق
  • ما را در تکمیل بانک اطلاعاتی مؤسسه یاری کنید. بدین صورت که:
  • اخبار و گزارش های مرتبط با اهداف مؤسسه را از جراید معتبر بریده و آن ها را اسکن کرده و از طریق پست الکترونیک ارسال کنید. و یا اصل آن را به صندوق پستی مؤسسه ارسال کنید. (با ذکر منابع مطالب)
  • امکان برقرای ارتباط با نشریات معتبر را جهت درج مطالب آموزشی از سوی مؤسسه را فراهم کنید
  • حمایت کننده ” وب سایت” مؤسسه شوید
  • با همکاری مالی، مؤسسه را در پربارتر کردن مطالب “وب سایت” یاری کنيد
  • در راه اندازی و استمرار انتشار نشریه الکترونیکی مؤسسه ما را یاری کنید. در موارد ذیل
   • تهیه مطالب
   • صفحه آرایی و صفحه بندی نشریه
   • تکمیل لیست و به روز کردن لیست مشترکین نشریه
   • حمایت کننده مؤسسه در برپایی سمینارها، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه در راستاي اهداف مؤسسه شوید
   • حمایت کننده مؤسسه در انجام پروژه های کوچک (در راستاي اهداف مؤسسه) در مناطق مختلف كشور به وي‍ژه در بخش های محروم شوید