ما بشر را روی کره ماه نشاندیم، قلب را پیوند زدیم،

ولی هنوز از بهداشتی کردن مدفوع انسان برای بازیافت

 و استفاده به عنوان کود سالم و بهداشتی عاجزیم.