موسسه دستور کار 21 پارسیان، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی ست که با هدف آموزش، ترویج و اجرای پروژه در راستای اهداف توسعه پایدار هزاره فعالیت می کند. فعالیت های این موسسه با همکاری نیروهای داوطلب انجام می شود و امیدوار است که با انجام فعالیت ها به ویژه تآسیس موزه محیط زیست گامی مثبت در ارتقای سطح آگاهی در جهت ضرورت و اهمیت توجه به محیط زیست و تکنولوژی سبز در توسعه اقتصادی، در اختیار افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان قرار دهد.