باشگاه روانشناسی مثبت ایران به عنوان اولین مرکز تخصصی، آموزشی و پژوهشی روانشناسی مثبت در ایران و از مراکز علمی پیشگام در حیطه علم روانشناسی مثبت در آسیا خواهد بود که برای ارتقای علم و عمل روانشناسی مثبت شروع به فعالیت خواهد کرد. باشگاه روانشناسی مثبت ایران سعی دارد با آموزش راهکارهای ارائه شده در حیطه علم روانشناسی مثبت سطح رضایتمندی دانش پژوهان خود را در زندگی افزایش دهد. این مرکز کوشش می کند توانایی افراد برای دستیابی به اهداف خود و تعامل و مشارکت آن ها در کارها و روابط را ارتقا بخشد. این مرکز راهکارهای ایجاد احساسات و خاطرات مثبت، امید، ایمان، اعتماد به نفس و خوش بینی را که اغلب برای محافظت در مقابل افسردگی استفادع می شوند را آموزش میدهد. آرما سعی دارد در جهت پیشگیری و کاهش سطح افسردگی در ایران و کاهش هزینه های درمانی با بیماری های مشابه با مراکز دولتی و خصوصی به همکاری بپردازد. علاوه بر این ارما می کوشد خدمات رایگان موزشی و پژوهشی در جهت افزایش سطح رضایتمندی انسان ها از زندگی در ایران را به مناطق محروم ارائه دهد.