سپاس از آقای علی حسینی لواسانی برای اهدای یک دستگاه کامپیوتر
سپاس از آقای محمدسیفی برای طراحی لوگو مؤسسه
سپاس از شرکت سلسال- لیسار برای در اختیار گذاشتن سالن کنفرانس برای برگزاری کارگاه آموزشی برای کودکان
سپاس از آقای حسن عبدالملکی برای طراحی وب سایت مؤسسه نگهداری از سال 1385 تا 1388
سپاس از خانم فهیمه حسینی لواسانی برای ترجمه فیلم آموزشی ” اوزی اوزن” در باره لایه اوزن و ترجمه متون انگلیسی- فارسی و بالعکس
سپاس از افراد ذیل برای همکاری داوطلبانه شان در ترجمه مقالات نشریه تانزا- نشریه نوجوانان یونپ-
مهسا امامی، مینو هجرت، مریم عباس نژاد، فائزه کوهستانی، شادی آشنایی، فهیمه حسینی لواسانی
سپاس از خانم شادی آشنایی برای ترجمه گزارش فعالیت ها به انگلیسی
سپاس از شرکت کامپیوتری طلوع فن آوران آسا برای حمایت مالی برنامه “لبخند طبیعت، اشک طبیعت” به مناسبت روز جهانی محیط زیست – 1388
سپاس از شرکت کامپیوتری طلوع فن آوران آسا که به مدت یک سال – 1388 الی 1389- طراحی و به روز نگه داشتن سایت مؤسسه را به عهده گرفته اند.
سپاس از آقای سید جمال یاسینی برای همکاری شان در اجرای برنامه های آموزشی در مناطق محروم روستایی
سپاس از آقای شهرام میربهاری برای همکاری شان در اجرای برنامه های آموزشی در مناطق محروم روستایی
سپاس از آقای دکتر اکبر طالبی برای مشاوره و راهنمایی های شان در مفاهیم توسعه پایدار و دستور کار 21 عملی
سپاس از خانم فهیمه حسینی لواسانی برای حمایت مالی شان برای اجرای برنامه های زیست محیطی- فرهنگی- … در مناطق محروم
سپاس از اعضای کودک مؤسسه و خانواده های آن ها برای حمایت مالی شان برای اجرای برنامه های زیست محیطی- فرهنگی درمناطق محروم: علی عقیقی، ندا و شیدا طالبی، زهرا و صدرا عباس نژاد
سپاس از سبا و صدرا یاسینی اعضای کودک مؤسسه در برگزاری برنامه ها
سپاس از خانم پریوش غفاری برای اهدای یک سری کتاب به کتابخانه راه اندازی شده در مدرسه منطقه محروم
سپاس از اعضای کانون بانوان شهرک غرب برای اهدای یک سری کتاب به کتابخانه راه اندازی شده در مدرسه منطقه محروم
سپاس از پیام میهن یار برای هدیه نقدی شان به مدرسه ای در مناطق محروم