چگونه می توانید موسسه را در رسیدن به اهداف یاری کنید

مؤسسه را به دوستان خود معرفی كنيد
مؤسسه را در عضوگيري ياري كنيد
یک داوطلب برای مؤسسه شوید
آن چه به عنوان يك داوطلب مؤسسه می توانید انجام دهید:
در شرکت کردن مؤسسه و برپایی غرفه در نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط با اهداف مؤسسه ما را یاری کنید. بدین صورت که:
نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط با اهداف را به مؤسسه اطلاع دهید
در برپایی غرفه همکاری کنید:
در غرفه حضوریابید و در معرفی مؤسسه به بازدید کنندگان ما را یاری کنید
امکانات چیدمان غرفه را فراهم کنید.
در ترجمه مطالب از سایر زبان ها به فارسی و از فارسی به اساير زبان ها با ما همکاری کنید.
ترجمه فیلم های علمی- زیست محیطی به ویژه در بخش کودکان و نوجوانان به فارسی
ترجمه مقالات و متون مورد نیاز مؤسسه به فارسی از زبان های:
انگلیسی
اسپانیایی
آلمانی
عربي
ترجمه مطالب و فعاليت هاي مؤسسه به ساير زبان ها ي فوق
ما را در تکمیل بانک اطلاعاتی مؤسسه یاری کنید. بدین صورت که:
• اخبار و گزارش های مرتبط با اهداف مؤسسه را از جراید معتبر بریده و آن ها را اسکن کرده و از طریق پست الکترونیک ارسال کنید. و یا اصل آن را به صندوق پستی مؤسسه ارسال کنید. (با ذکر منابع مطالب)
• امکان برقرای ارتباط با نشریات معتبر را جهت درج مطالب آموزشی از سوی مؤسسه را فراهم کنید
• حمایت کننده ” وب سایت” مؤسسه شوید
• با همکاری مالی، مؤسسه را در پربارتر کردن مطالب “وب سایت” یاری کنيد
• در راه اندازی و استمرار انتشار نشریه الکترونیکی مؤسسه ما را یاری کنید. در موارد ذیل
تهیه مطالب
صفحه آرایی و صفحه بندی نشریه
تکمیل لیست و به روز کردن لیست مشترکین نشریه
• حمایت کننده مؤسسه در برپایی سمینارها، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه در راستاي اهداف مؤسسه شوید
• حمایت کننده مؤسسه در انجام پروژه های کوچک (در راستاي اهداف مؤسسه) در مناطق مختلف كشور به وي‍ژه در بخش های محروم شوید