فصل یک

دستورکار 21 که در اجلاس زمین درریودواژنیرو به تصویب رسید،حاصل توافق جهانی وتعهدات سیاسی مقامات بالای کشورهادرخصوص هماهنگی توسعه ومحیط زیست می باشد . این دستورکار جهانی نشان می دهد که توسعه مسئولیت اول دولتهای جهان است ونیازبه تعیین استراتژی ملی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی دارد .برای تحقق این مهم باید موارد ذیل مرعی گردد: 
*جامعه بین المللی – دولتها – با تشریک مساعی عامه مردم و فعالان غیر دولتی (NGO)به این امر یاری رسانند .
*ارزیابی و تأمین هزینه های لازم جهت اهداف پیشبرد توسعه زیست محیطی بخصوص در کشورهای در حال توسعه .
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید …