مقدمه

دستور کار 21 چیست؟
بشریت در لحظه حساسی از تاریخ قرار دارد، نابرابری بین کشورهای مختلف و درون هر روز به روز مشهود تر و نمایان تر می شود، فقر، گرسنگی، فقدان بهداشت و بی سوادی رو به وخامت است و اکوسیستم هایی که حیات ما به آن ها متکی است پیوسته رو زوال است. توجه به حفظ محیط زیست در هر گونه توسعه ای، باعث می شود علاوه بر آن که نیازهای بشر برآورده گردد و سطح زندگی ارتقا یابد، اکوسیستم های طبیعی حفاظت شده و نسل های آینده بشری از منابع طبیعی هستی به میزان نیاز بهره مند شوند. هیچ کشور و هیچ سازمانی به تنهایی نمی توانند به این مهم دست یابند، اما همراه با هم در مشارکت محلی، منطقه ای، کشوری و جهانی می توان برای تحقق و دستبابی به اهداف توسعه پایدار( توسعه ای که نیاز نسل کنونی را به توجه به حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده بشری برآورده کند) گام برداشت.
دستور کار 21( Agenda 21 ) مسایل مهمی که امروزه باید به ان ها توجه شود و در دستور کار قرار گیرد را با توجه به نیازهای نسل های آینده مورد بررسی و توجه قرار می دهد. این دستور بیانگر توافق جهانی کلیه کشورهای جهان در بالاترین سطح برای همکاری و تعاون در زمینه توسعه و حفاظت از محیط زیست است. اجرای موفقیت امیز آن با شرکت وسیع عامه مردم، سازمان هی غیردولتی، سازمان های ملی، ناحیه ای، منطقه ای و بین المللی و دولت ها امکان پذیر است.
دستور کار 21 برنامه ای پویا است. اجرای این برنامه در هر کشور بسته به شرایط ، نیازها و اولویت ها با توجه کامل به اصول و مبانی ” اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو” متفاوت است. موفقیت این برنامه زمانی تضمین خواهد شد که بتوان دستورات آن را به صورت” دستورکار 21عملی محلی” (Local Action Agenda 21 ) تدوین و به اجرا درآورد.
دستور کار 21 ، از برنامه های مختلفی تشکیل شده است (شامل 40 فصل است) که همه آن ها به صورت مبنایی برای اعمال، اهداف، فعالیت ها و وسایل اجرا بیان شده است.

برخی از مفاد دستور کار 21:
تغییر الگوهای مصرف، حفظ و توسعه بهداشت انسان، توسعه پایدار کوهستان، ترویج کشاورزی و توسعه پایدار روستایی، حمایت از کیفیت و ذخایر آب های شیرین، کودکان و نوجوانان ئر توسعه پایدار، ابتکارهای مقام های محلی در حمایت از دستور کار 21، علم در خدمت توسعه پایدار، بهسازی آموزش و پرورش و تغثثر جهت آن به سمت توسعه پایدار، جامعه علمی و تکنولوژی، اطلاعات برای تصمیم گیری

مؤسسه دستور کار 21
مؤسسه دستور کار 21 پارسیان، مؤسسه ای غیر انتفاعی به شماره ثبت 20224 است که به منظور ارتقای علمی- فرهنگی و زیست محیطی افراد جامعه درراستای مفاهیم توسعه پایدار جهت بهبود و ارتقای اصولی سطح زندگی فعالیت می کند. توجه به توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن حفاظت از محیط زیست ، تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع طبیعی خطرات و ضررهای جبران ناپذیری را برای نسل کنونی و نسل های آینده به وجود آورده است. ….